KOMISJA REWIZYJNA CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

 

 

podstawowe informacje

 

Komisja Rewizyjna Chorągwi jest organem kontrolnym chorągwi, odpowiedzialnym przed zjazdem chorągwi.

Komisja Rewizyjna Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
wybrana przez Zjazd Chorągwi w dniu 17 listopada 2018 r. 
na kadencję lat 2018-2022

hm. Jacek DRZEWIECKI – przewodniczący
hm. Stefan JERYNKICZ – wiceprzewodniczący
hm. Andrzej PRZYBYŁA – wiceprzewodniczący

hm. Grażyna ORPIŃSKA – sekretarz
hm. Aleksander SROKA
hm. Michał MACIASZEK
hm. Monika JURECKA

hm. Marzanna RZEPKA

hm. Aleksandra TOMKOWIAK

phm. Paweł STASZAK

 

Kompetencje Komisji Rewizyjnej Chorągwi

 

1)     czuwa nad zgodnością działania rady chorągwi, komendanta i komendy chorągwi oraz jednostek organizacyjnych chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa,

2)     sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz chorągwi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,

3)     zatwierdza, po zapoznaniu się z opinią rady chorągwi, budżet chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, zatwierdza sprawozdanie finansowe chorągwi za każdy rok,

4)     rozpatruje sprawozdania komendy chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia, po zapoznaniu się z oceną pracy dokonaną przez radę chorągwi, ich działalność i podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem radzie chorągwi,

5)     przedstawia komendzie chorągwi informacje, zalecenia i wnioski,

6)     przedstawia zjazdowi chorągwi sprawozdanie ze swej działalności,

7)     przedstawia zjazdowi chorągwi ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi,

8)     wykonuje zadania i kontrole zlecone przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP.

Skład Komisji Rewizyjnej Chorągwi w kadencji 2014 – 2018

hm. Stefan JERYNKICZ – przewodniczący
hm. Zygmunt RESZEL – wiceprzewodniczący
hm. Jacek DRZEWIECKI – wiceprzewodniczący
hm. Grażyna ORPIŃSKA – sekretarz
hm. Józef Roman DĘBSKI
hm. Agnieszka GIERŁOWSKA
hm. Michał MACIASZEK
phm. Marzanna RZEPKA
hm. Andrzej PRZYBYŁA
hm. Aleksandra TOMKOW

Skład Komisji Rewizyjnej Chorągwi w kadencji 2010 – 2014

hm. Stefan JERYNKICZ – przewodniczący
hm. Zygmunt RESZEL – wiceprzewodniczący

hm. Jacek KOŁODZIEJ

phm. Piotr PATEREK (2010 – 2012)

hm. Jacek DRZEWIECKI

hm. Ryszard DUDA (2010 – 2012)

hm. Agnieszka GIERŁOWSKA

hm. Andrzej PRZYBYŁA

hm. Grażyna ORPIŃSKA (2012 – 2014)

hm. Barbara LEWANDOWSKA (2012  - 2014)

Skład Komisji Rewizyjnej Chorągwi w kadencji 2006 – 2010

hm. Stefan Jerynkicz – przewodniczący

hm. Zygmunt Reszel – wiceprzewodniczący

phm. Janusz Walczak – wiceprzewodniczący

phm. Krzysztof Wilczyński – sekretarz (2006 – 2007)

hm. Ryszard Duda – członek prezydium 

hm. Zygmunt Gierszewski – członek prezydium 

hm. Agnieszka Gierłowska

hm. Barbara Lewandowska

hm. Jacek Kołodziej

hm. Andrzej Przybyła

dane teleadresowe

Statut ZHP

 

władze

Komenda Chorągwi

Rada Chorągwi

Komisja Rewizyjna Chorągwi

Sąd Harcerski Chorągwi

 

jednostki terenowe

Hufce Chorągwi Wielkopolskiej

 

dokumenty

podstawowe dokumenty

sprawozdania za ostatni rok

sprawozdania - archiwum