KOMISJA REWIZYJNA CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

 

 

podstawowe informacje

 

Komisja Rewizyjna Chorągwi jest organem kontrolnym chorągwi, odpowiedzialnym przed zjazdem chorągwi.

Komisja Rewizyjna Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
wybrana przez Zjazd Chorągwi w dniu 08 listopada 2014 r. 
na kadencję lat 2014-2018 

 hm. Stefan JERYNKICZ - przewodniczący
 hm. Zygmunt RESZEL - wiceprzewodniczący
 hm. Jacek DRZEWIECKI – wiceprzewodniczący
 hm. Grażyna ORPIŃSKA - sekretarz

 hm. Józef Roman DĘBSKI
 hm. Agnieszka GIERŁOWSKA
 hm. Michał MACIASZEK
 phm. Marzanna RZEPKA
 hm. Andrzej PRZYBYŁA
 hm. Aleksandra TOMKOWIAK

Kompetencje Komisji rewizyjnej Chorągwi

 

1)     czuwa nad zgodnością działania rady chorągwi, komendanta i komendy chorągwi oraz jednostek organizacyjnych chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa,

2)     sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz chorągwi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,

3)     zatwierdza budżet chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, zatwierdza sprawozdanie finansowe chorągwi za każdy rok,

4)     rozpatruje sprawozdania komendy chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność i podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem radzie chorągwi,

5)     ocenia realizację programu rozwoju chorągwi,

6)     przedstawia komendzie chorągwi informacje, zalecenia i wnioski,

7)     przedstawia zjazdowi chorągwi sprawozdanie ze swej działalności,

8)     przedstawia zjazdowi chorągwi ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi,

9)     wykonuje zadania i kontrole zlecone przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP.

 

dane teleadresowe

Statut ZHP

 

władze

Komenda Chorągwi

Rada Chorągwi

Komisja Rewizyjna Chorągwi

Sąd Harcerski Chorągwi

 

jednostki terenowe

Hufce Chorągwi Wielkopolskiej

 

dokumenty

podstawowe dokumenty

sprawozdania za ostatni rok

sprawozdania - archiwum