RADA CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

 

 

podstawowe informacje

 

Rada Chorągwi Wielkopolskiej ZHP jest władzą uchwałodawczą Chorągwi w zakresie określonym przez Statut ZHP.

Rada Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
wybrana przez Zjazd Chorągwi w dniu 08 listopada 2014 r. 
na kadencję lat 2014-2018

 hm. Rafał M. SOCHA - przewodniczący
 hm. Marian DERDA
 hm. Wiesława Klimowicz
 hm. Marek Jasianek
 phm. Tomasz RYBARCZYK
 hm. Przemysław Nitschke
 hm. Beata Owczarzak
 hm. Maciej SIWIAK
 hm. Beata TYLEWSKA-NOWAK

Kompetencje i organizacja pracy Rady Chorągwi

1) ocenia realizację uchwał Zjazdu Chorągwi i uchwał własnych,
2) przyjmuje kierunki pracy Chorągwi oraz ocenia ich realizację,
3) ocenia realizację planu pracy Chorągwi, w tym planu kształcenia,
4) zatwierdza budżet Chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, zatwierdza sprawozdanie finansowe Chorągwi za każdy rok, 
5) rozpatruje sprawozdania Komendy Chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność i, na wniosek Komisji Rewizyjnej Chorągwi, podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Chorągwi, 
6) decyduje w sprawach członkostwa Chorągwi w organizacjach lokalnych 
i regionalnych, 
7) decyduje o najważniejszych sprawach Chorągwi.

W przypadku nieudzielenia absolutorium co najmniej jednemu z członków Komendy Chorągwi, Rada Chorągwi może zwołać Zjazd nadzwyczajny Chorągwi.

Rada Chorągwi spotyka się co najmniej 3 razy w roku. Zwołuje ją przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona. Radę Chorągwi może zwołać także Komisja Rewizyjna Chorągwi z inicjatywy własnej lub na wniosek 1/3 członków Rady lub 1/3 komend hufców. 

W obradach Rady Chorągwi z głosem doradczym uczestniczą członkowie Komendy Chorągwi, przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Chorągwi oraz Sądu Harcerskiego Chorągwi. 

 

dane teleadresowe

Statut ZHP

 

władze

Komenda Chorągwi

Rada Chorągwi

Komisja Rewizyjna Chorągwi

Sąd Harcerski Chorągwi

 

jednostki terenowe

Hufce Chorągwi Wielkopolskiej

 

dokumenty

podstawowe dokumenty

sprawozdania za ostatni rok

sprawozdania - archiwum