RADA CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

 

 

podstawowe informacje

 

Rada Chorągwi Wielkopolskiej ZHP jest władzą uchwałodawczą Chorągwi w zakresie określonym przez Statut ZHP.

Rada Chorągwi Wielkopolskiej ZHP
wybrana przez Zjazd Chorągwi w dniu 17 listopada 2018 r. 
na kadencję lat 2018-2022

 hm. Rafał M. SOCHA - przewodniczący
 hm. Marek Jasianek
 hm. Przemysław Nitschke
 hm. Beata Owczarzak
 hm. Beata TYLEWSKA-NOWAK
 hm. Marian DERDA
 hm. Maciej SIWIAK (do 06.12.2020)

 hm. Krzysztof STANKOWSKI (od 06.12.2020)
 hm. Jerzy HNATYK

 hm. Wojciech JĘDRZEJCZAK

Kompetencje i organizacja pracy Rady Chorągwi

1)     ocenia realizację uchwał zjazdu chorągwi i uchwał własnych,

2)     dokonuje corocznej oceny działalności komendy chorągwi i przekazuje ją do komisji rewizyjnej chorągwi,

3)     opiniuje budżet chorągwi,

4)     opiniuje plan pracy chorągwi, w tym plan kształcenia i ocenia jego realizację,

5)     decyduje w sprawach członkostwa chorągwi w organizacjach lokalnych i regionalnych,

6)     ocenia realizację strategii rozwoju chorągwi.

 

W przypadku nieudzielenia absolutorium któremukolwiek z członków komendy chorągwi rada chorągwi może podjąć decyzję o wygaśnięciu jego mandatu.

 

Rada chorągwi spotyka się co najmniej 3 razy w roku. Zwołuje ją przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona. Radę chorągwi może zwołać także komenda chorągwi lub komisja rewizyjna chorągwi z inicjatywy własnej lub na wniosek 1/3 członków rady lub 1/3 komend hufców.

 

W obradach rady chorągwi z głosem doradczym uczestniczą członkowie komendy chorągwi, przedstawiciele komisji rewizyjnej chorągwi oraz sądu harcerskiego chorągwi.

Skład Rady Chorągwi w kadencji 2014 – 2018

 hm. Rafał M. SOCHA - przewodniczący
 hm. Wiesława Klimowicz
 hm. Marek Jasianek – z-ca przewodniczącego
 hm. Przemysław Nitschke
 hm. Beata Owczarzak
 hm. Beata TYLEWSKA-NOWAK - sekretarz
 hm. Marian DERDA
 hm. Maciej SIWIAK
 hm. Tomasz RYBARCZYK

Skład Rady Chorągwi w kadencji 2010 – 2014

hm. Grzegorz OLEJNICZAK – przewodniczący

hm. Maria BĄK

hm. Lidia DRZEWIECKA

hm. Marek JASIANEK

phm. Joanna MATERNIK

hm. Beata OWCZARZAK

hm. Marek PIEGAT

hm. Wiesława KLIMOWICZ

hm. Przemysław NITSCHKE

Skład Rady Chorągwi w kadencji 2006 – 2010

hm. Zbigniew PILARCZYK – przewodniczący

hm. Beata OWCZARZAK – sekretarz

hm. Jadwiga CHALASZ

hm. Wiesława KLIMOWICZ

hm. Marek MADALIŃSKI

hm. Jan SZAFERSKI

hm. Grażyna URBANIAK

 

 

 

dane teleadresowe

Statut ZHP

 

władze

Komenda Chorągwi

Rada Chorągwi

Komisja Rewizyjna Chorągwi

Sąd Harcerski Chorągwi

 

jednostki terenowe

Hufce Chorągwi Wielkopolskiej

 

dokumenty

podstawowe dokumenty

sprawozdania za ostatni rok

sprawozdania - archiwum