KOMENDA CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ

 

 

podstawowe informacje

 

Komenda Chorągwi Wielkopolskiej ZHP jest zarządem Chorągwi jako jednostki terenowej ZHP posiadającej osobowość prawną.
Pracą Komendy oraz bieżącą działalnością Chorągwi kieruje Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

Komenda Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

na kadencję lat 2018-2022

hm. Tomasz KUJACZYŃSKI - Komendant Chorągwi
hm. Wieńczysław CELER (do 31.12.2019) - zastępca Komendanta i Skarbnik Chorągwi

hm. Maciej SIWIAK (od 01.01.2020) - zastępca Komendanta i Skarbnik Chorągwi

hm. Inga RUSIN-SIWIAK - zastępczyni Komendanta
hm. Kinga PELEC - zastępczyni Komendanta
phm. Anita WALACHOWSKA - zastępczyni Komendanta

phm. Marianna KŁOS - członkini Komendy (do 12.09.2020)

pwd. Joanna STEFAŃSKA – członkini Komendy (od 23.10.2020)

 

Komenda Chorągwi w poprzednich kadencjach

Kompetencje i organizacja pracy Komendy Chorągwi

1) określa organizację i regulamin pracy Komendy Chorągwi,
2) buduje wspólnotę instruktorską i wspólnotę hufców,
3) przyjmuje plan pracy Chorągwi, w tym plan kształcenia, 
4) tworzy warunki do realizacji programu rozwoju Chorągwi,
5) wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów hufców, jednostek organizacyjnych i gospodarczych Chorągwi oraz ocenia ich działalność,
6) koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa na terenie Chorągwi,
7) podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków Komendy,
8) wykonuje zadania określone przez Zjazd ZHP i władze naczelne,
9) podejmuje za zgodą Głównej Kwatery ZHP uchwały o zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Chorągwi,
10) podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego 
z udziałem Chorągwi lub ustanowieniu fundacji jako fundator,
11) deleguje przedstawicieli do reprezentowania Chorągwi w innych podmiotach gospodarczych, w których Chorągiew ma akcje lub udziały, oraz w fundacjach,
12) powołuje i likwiduje chorągwiane jednostki organizacyjne, 
13) powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez Chorągiew,
14) składa Głównej Kwaterze ZHP, Komisji Rewizyjnej Chorągwi i Radzie Chorągwi sprawozdania merytoryczne i finansowe roczne i za okres kadencji ze swej działalności. 

Kompetencje Komendanta Chorągwi

1) kieruje pracą Komendy Chorągwi, 
2) kieruje bieżącą działalnością Chorągwi,
3) reprezentuje Chorągiew,
4) wydaje rozkazy,
5) zarządza majątkiem Chorągwi i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy Skarbnika Chorągwi.

 

dane teleadresowe

Statut ZHP

 

władze

Komenda Chorągwi

Rada Chorągwi

Komisja Rewizyjna Chorągwi

Sąd Harcerski Chorągwi

 

jednostki terenowe

Hufce Chorągwi Wielkopolskiej

 

dokumenty

podstawowe dokumenty

sprawozdania za ostatni rok

sprawozdania - archiwum