Odznaka Honorowa

„Harcerska Służba Wielkopolsce”

 

 

Odznaka Honorowa

„Wielkopolskim Seniorom

i Starszyźnie ZHP

 

Srebrny Krzyż

„Za Zasługi dla ZHP”

 

Medal Wdzięczności ZHP

 

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej

 

Złoty Medal

Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

 

Odznaka Honorowa

„Za zasługi dla

województwa wielkopolskiego”

 

Srebrny „Krzyż Zasługi”

 

Złota Zbiorowa Honorowa Odznaka

Ruchu Przyjaciół Harcerstwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMY WYRÓŻNIEŃ w CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP

 

Rodzaje wyróżnień harcerskich:

.

Pochwała ustna

Pochwała ustna udzielona przez Komendanta Chorągwi, członków Komendy Chorągwi oraz kierowników zespołów Chorągwianych w zakresie przydzielonych uprawnień.

 

Pochwała w rozkazie Komendanta Chorągwi

Pochwała w rozkazie Komendanta Chorągwi udzielona przez Komendanta Chorągwi z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Komendy Chorągwi oraz kierowników zespołów Chorągwianych

 

Odznaka Honorowa Chorągwi Wielkopolskiej „HARCERSKA SŁUŻBA WIELKOPOLSCE”

Odznakę Honorową "HARCERSKA SŁUŻBA WIELKOPOLSCE" nadaje instruktorom Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP Wnioski wraz z uzasadnieniem mogą składać:

·        drużynowych, komendantów szczepów i ośrodków - z obowiązkiem uzyskania akceptującej opinii właściwej dla ich działania komendy hufca,

·        komendantek i komendantów hufców ZHP,

·        kierowników zespołów merytorycznych i innych jednostek organizacyjnych komendy chorągwi - z obowiązkiem uzyskania akceptującej opinii właściwej dla ich przydziału komendy hufca,

Wszystkie wnioski przesyłane są drogą służbową.

·        Regulamin nadawania Odznaki Honorowej

·        wniosek o nadanie Odznaki Honorowej                                                                                             wyróżnieni Odznaką Honorową „Harcerska Służba Wielkopolsce”

 

Odznaka Honorowa „WIELKOPOLSKIM SENIOROM I STARSZYŹNIE ZHP”

Odznakę Honorową „WIELKOPOLSKIM SENIOROM I STARSZYŹNIE ZHP” nadaje seniorom Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Wnioski wraz z uzasadnieniem mogą składać:

·        przewodniczący/komendanci kręgów starszyzny lub seniorów

·        Prezydium Wielkopolskiej Rady Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów

Wnioski opiniuje Kapituła Odznaki Honorowej „WIELKOPOLSKIM SENIOROM I STARSZYŹNIE ZHP” powołana przez Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

·        Regulamin nadawania Odznaki Honorowej

·        wniosek o nadanie Odznaki Honorowej

 

Wyróżnienie Honorowe „Srebrna Lilijka”

Wyróżnienie Honorowe „Srebrna Lilijka” nadawane jest przez Komendanta Chorągwi z własnej inicjatywy za szczególne osiągnięcia dla Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

·        Regulamin nadawania Wyróżnienia Honorowego

 

Nagroda naczelnika ZHP

Nagroda Naczelnika ZHP przyznawana jest członkowi zwyczajnemu ZHP, za sukces organizacyjny lub wychowawczy. Nagrodę przyznaje Naczelnik ZHP z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośredniego przełożonego kandydata, opiniowany przez właściwego komendanta chorągwi. Nagroda może mieć postać dofinansowania, nagrody rzeczowej, prawa uczestnictwa w imprezie lub kursie organizowanym przez ZHP.

 

List Pochwalny Naczelnika ZHP

List Pochwalny jest wyróżnieniem przyznawanym instruktorom ZHP pełniącym funkcję drużynowego przez Naczelnika ZHP Wniosek składany przez właściwego komendanta hufca za pośrednictwem Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Termin składania wniosków do 28 grudnia poprzez formularz  https://gkzhp.sharepoint.com/SitePages/List-Pochwalny-Naczelnika-ZHP.aspx

·        zasady wyróżniania Listem Pochwalnym.

·        drużynowi wyróżnieni Listem Pochwalnym Naczelnika ZHP

 

Harcerskie Odznaczenie Honorowe - Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”

Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” jest najwyższym wyróżnieniem organizacyjnym ZHP nadawanym przez Przewodniczącego ZHP z własnej inicjatywy, na wniosek Naczelnika ZHP lub Komendanta Chorągwi. Zgłoszenie inicjatywy nadania Krzyża „Za Zasługi dla ZHP” do Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP przysługuje bezpośredniemu przełożonemu kandydata z obowiązkiem uzyskania akceptującej opinii właściwej dla ich działania komendy hufca. Komendant chorągwi może złożyć wniosek Przewodniczącemu ZHP z własnej inicjatywy.

Wskazane jest wcześniejsze wyróżnienie Odznaką Honorową „Harcerska Służba Wielkopolsce”

·        zasady nadawania Krzyża „Za Zasługi dla ZHP”

·        wniosek o nadanie Krzyża „Za Zasługi dla ZHP”         

·        wytyczne do sporządzenia wniosku                                                                                                               wyróżnieni Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” w Chorągwi

 

„Medal Wdzięczności ZHP”

„Medal Wdzięczności ZHP” jest wyrazem uznania za wyjątkowo cenną pracę dla dobra harcerstwa. Nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla wspierania i rozwoju ZHP. Można nim wyróżnić członków ZHP jak również osoby spoza ZHP.

„Medal Wdzięczności ZHP” nadaje Przewodniczący ZHP: z własnej inicjatywy, na wniosek Naczelnika ZHP, właściwego komendanta chorągwi.

·        zasady nadawania „Medalu Wdzięczności ZHP”

·        wniosek o nadanie „Medalu Wdzięczności ZHP” dla członków ZHP

·        wniosek o nadanie „Medalu Wdzięczności ZHP” dla osób spoza ZHP

·        wytyczne do sporządzenia wniosku

 

Rodzaje wyróżnień resortowych, regionalnych i państwowych:

.

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Medal Komisji Edukacji Narodowej, zwany dalej "Medalem", jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Wskazane jest wcześniejsze wykorzystanie wyróżnień ZHP.

Zgłoszenie inicjatywy wyróżnienia Medalem mogą:

·        komendantki i komendanci hufców ZHP,

·        członkowie KCh, szefowie zespołów merytorycznych i innych jednostek organizacyjnych komendy chorągwi - z obowiązkiem uzyskania akceptującej opinii właściwej komendy hufca dla ich przydziału,

·        Rozporządzenie MEN

·        wniosek o Medal Komisji Edukacji Narodowej

·        Jak wypełnić wniosek

 

Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadawany jest osobom i jednostkom organizacyjnym za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami.

Zgłoszenie inicjatywy nadania Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej do Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP przysługuje bezpośredniemu przełożonemu kandydata z obowiązkiem uzyskania akceptującej opinii właściwej dla ich działania komendy hufca. Komendant chorągwi może złożyć wniosek z własnej inicjatywy.

·        Regulamin nadania Medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”

·        wniosek o nadanie medalu

 

Odznaka Honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Odznaka Honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” to zaszczytne honorowe wyróżnienie, nadawane osobom, jak również instytucjom czy organizacjom, które  poprzez swoją działalność wnoszą wybitny wkład w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i społeczny województwa wielkopolskiego.

Zgłoszenie inicjatywy wyróżnienia Odznaką mogą:

    • komendantki i komendanci hufców ZHP,
    • członkowie KCh, szefowie zespołów merytorycznych i innych jednostek organizacyjnych komendy chorągwi - z obowiązkiem uzyskania akceptującej opinii właściwej komendy hufca dla ich przydziału,

·        regulamin przyznawania Odznaki

·       wniosek o nadanie Odznaki – osoba fizyczna

·       wniosek o nadanie Odznaki – podmiot

 

Ordery i Odznaczenia Państwowe

Order lub Odznaczenie jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Mogą być nadane także za:

·        ofiarną działalność publiczną,

·        ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Wskazane jest wcześniejsze wykorzystanie wyróżnień ZHP.

Zgłoszenie inicjatywy wyróżnienia Orderem lub Odznaczeniem Państwowym mogą:

 

Wyróżnienia dla osób nie będących członkami ZHP

Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi”

Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi” jest wyrazem największego uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla osób nie będących członkami ZHP. Przyznawane jest przez Naczelnika ZHP z własnej inicjatywy lub na wniosek komendanta chorągwi, osobom wybitnie zasłużonym, które doceniając dorobek ruchu harcerskiego, wspierają działalność ZHP i w różny sposób przyczyniają się do rozwoju harcerstwa. Symbolem Honorowego Wyróżnienia „Niezawodnemu Przyjacielowi” jest ozdobna laska skautowa oraz okolicznościowy dyplom. Wnioski należy składać przez: https://gkzhp.sharepoint.com/SitePages/Laska-Skautowa--Niezawodnemu-Przyjacielowi-.aspx

·        regulamin wyróżniania

 

Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa

Honorowa Odznaka RPH jest wyrazem uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla przyjaciół harcerstwa oraz osób zasłużonych dla rozwoju ZHP. Honorowa Odznaka RPH ma dwa stopnie:

a) Srebrna Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa (przyznaje Komendant Chorągwi)

b) Złota Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa (przyznaje Naczelnik ZHP)

Honorowa Odznaka RPH przyznawana jest indywidualnie i zbiorowo.

Zgłoszenie inicjatywy wyróżnienia Odznaką RPH mogą:

o   komendantki i komendanci hufców ZHP,

o   członkowie KCh, szefowie zespołów merytorycznych i innych jednostek organizacyjnych komendy chorągwi

Wnioski należy składać przez: https://gkzhp.sharepoint.com/SitePages/Honorowa-Odznaka-Ruchu-Przyjaci%C3%B3%C5%82-Harcerstwa.aspx

·        regulamin wyróżniania

wyróżnieni Odznaką Honorową Ruchu Przyjaciół Harcerstwa