DOKUMENTY HAL

 

 

Podstawowe dokumenty dot. wypoczynku

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o KRK z 11.09.2015 (dotyczy wypoczynku)

Rozporządzenie MEN z dnia 30.03.2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku nowe

Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami

Rozporządzenie MGiP w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów

  

Instrukcja sanitarna dla obozów organizowanych pod namiotami z 29 maja 2020

Aneks do Instrukcji GIS w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami w związku z epidemią COVID-19 w 2021 roku nowe

Zarządzenie Komendanta Chorągwi Wlkp. ZHP w sprawie bezpieczeństwa podczas HAL 2021

   

Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej z 08.06.2021  załączniki poniżej

 

   plan finansowy obozu

   karta kwalifikacyjna uczestnika wzór MEN (format A4)

 

   książka finansowa (rok 2022)

   karta kwalifikacyjna uczestnika wzór MEN

(format A5 do dwustronnego wydruku)

 

  instrukcja do arkusza excel „książka finansowa”

 

 załącznik do karty kwalifikacyjnej – uczestnik niepełnoletni nowe

 

  wniosek o zaliczkę

 

 załącznik do karty kwalifikacyjnej – uczestnik pełnoletni nowe

 

 

   protokół przekazania sprzętu

  

warunki uczestnictwa

 

   umowa użyczenia

  

lista wpłat uczestników (excel)

 

   umowa najmu pojazdu

   lista uczestników

 

   ewidencja przebiegu pojazdu

   wzór porozumienia w sprawie wynajmu bazy

 

   oświadczenie komendanta i kwatermistrza o rozliczeniu obozu

   oświadczenie kadry i personelu nowe

 

   polecenie wyjazdu służbowego

   oświadczenie rodziców dla niepełnoletniego uczestnika nowe

 

   protokół powypadkowy

   oświadczenie pełnoletniego uczestnika nowe

 

 

e-obóz - książka finansowa obozu + rozchód żywności (działa w programie Access 2007 oraz darmowym Access Runtime 2007 i wyższym)

info – e-obóz

Obowiązująca dokumentacja HALiZ

zatwierdzanie obozu i obowiązująca dokumentacja

dokumentacja podczas trwania obozu

dokumentacja do rozliczenia obozu

Dokumentacja kadry obozu

umowa – zlecenie (obowiązuje od 01 stycznia 2022)

 

   wyliczenia do umowy – (obowiązuje od 01 stycznia 2022)

umowa z wolontariuszem

 

    przykładowe obowiązki kadry i personelu na obozie

zaświadczenie dla komendanta obozu o posiadaniu stopnia instruktorskiego (stopień phm. i hm.)

zaświadczenie dla komendanta obozu o posiadaniu stopnia instruktorskiego (stopień pwd)

zaświadczenie dla instruktora-wychowawcy

zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

   wzór oświadczenia  o posiadaniu zaświadczenia w zakładzie pracy
    pismo do KRK o pracy wolontariackiej

zestawienie do zbiorczego zapytania do RSPTS

Dokumentacja programowa

dziennik zajęć wychowawcy wypoczynku (drukować dwustronnie i spiąć w broszurę)

przykładowy regulamin uczestnika obozu

program obozu – szablon excel

program obozu – szablon word

przykładowe kierunki pracy  programowo-wychowawczych na obozie

Przydatne dokumenty

protokół powypadkowy

wniosek o dofinansowanie FAS

przykładowe jadłospisy

zapotrzebowanie żywnościowe

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego           

polecenie przetwarzania danych osobowych dla kadry obozu (z wyjątkiem komendanta)

rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Poradnictwo

Zadania Komendanta i Komendy Hufca

Nagranie ze spotkania instruktażowego dla komendantów HAL 2021

Prezentacja ze spotkania instruktażowego HAL 2021

Wychowawca na obozie

Bezpieczeństwo w ZHP - poradnik

Sytuacje intymne w pracy wychowawczej - poradnik

Materiał dot. wypoczynku WSSE w Poznaniu

harcerska książka kucharska

świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych - VADEMECUM

zgłaszanie wypoczynku w kuratorium - prezentacja

 

 zgłoszenie do kuratorium – obozy/kolonie, obozy wędrowne (arkusz pdf w celu przygotowania potrzebnych danych do zgłoszenia)

 

 zgłoszenie do kuratorium – półkolonie (arkusz pdf w celu przygotowania potrzebnych danych do zgł.)

 

 zgłoszenie do kuratorium – obozy zagraniczne (arkusz pdf w celu przygotowania potrzebnych danych do zgł.)

zasady dobrej praktyki higienicznej

Dokumenty dla Komendy Hufca

protokół przyjęcia dokumentacji obozu w hufcu