PODSTAWOWE DOKUMENTY

 

 

 

 

Statut ZHP uchwalony przez XXXIX Zjazd ZHP w 2017 roku

 

 

Odpis Statutu ZHP potwierdzony przez sąd w dniu 24.10.2017r.

 

 

Krajowy Rejestr Sądowy z 12.03.2019r

 

 

Numer identyfikacyjny REGON

 

 

Numer identyfikacji podatkowej NIP

 

 

Sprawozdanie merytoryczne OPP za rok 2017

 

 

Sprawozdanie finansowe (bilans) za rok 2017

 

 

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Uchwała Komisji Rewizyjnej Chorągwi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 (Uchwała 3/06/2018 z 30.06.2018)

Uchwała Komisji Rewizyjnej Chorągwi w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2017 (Uchwała 5/06/2018 z 30.06.2018)

Uchwała Komisji Rewizyjnej i w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego opp za rok 2017 (Uchwała 2/06/2018 z 30.06.2018)

Strategia Rozwoju Chorągwi Wielkopolskiej na lata 2019 - 2022

Kierunki pracy Chorągwi na rok 2018 – uchwała Rady Chorągwi 24/III/ z 03.02.2018

 

 

Plan pracy Chorągwi na rok 2018

 

 

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z 02.08.2018r

 

 

Zaświadczenie o niezaleganiu składki ZUS z 01.08.2018r

 

 

Licencja na międzynarodowe usługi autokarowe

 

 

Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki

 

 

 

 

Certyfikat gwarancji ubezpieczeniowej na usługi turystyczne 31.08.2018 – 30.08.2019

 

 

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji producentów rolnych

 

 

Polisa PZU OC 15.01.2019r – 14.01.2020r. z dnia 04.01.2019

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia OC

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW

 

 

Zmiany w ogólnych warunkach zbiorowego ubezpieczenia NNW

 

 

Ubezpieczenie NNW – informacje o produkcie ubezpieczeniowym