DOKUMENTY HAL

 

 

Podstawowe dokumenty dot. wypoczynku

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o KRK z 11.09.2015 (dotyczy wypoczynku)

Rozporządzenie MEN z dnia 30.03.2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku nowe

Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami

Rozporządzenie MGiP w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów

  

Instrukcja sanitarna dla obozów organizowanych pod namiotami z 29 maja 2020

Aneks do Instrukcji GIS w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami w związku z epidemią COVID-19 w 2021 roku nowe

Zarządzenie Komendanta Chorągwi Wlkp. ZHP w sprawie bezpieczeństwa podczas HAL 2021

   

Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej z 08.06.2021  załączniki poniżej

 

   plan finansowy obozu

   karta kwalifikacyjna uczestnika wzór MEN (drukować dwustronnie)

 

   książka finansowa (rok 2021)

 

 załącznik do karty kwalifikacyjnej – uczestnik niepełnoletni nowe

 

  instrukcja do arkusza excel „książka finansowa”

 

 załącznik do karty kwalifikacyjnej – uczestnik pełnoletni nowe

 

 

  wniosek o zaliczkę

  

warunki uczestnictwa

 

   protokół przekazania sprzętu

  

lista wpłat uczestników (excel)

 

   umowa użyczenia

   lista uczestników

 

   umowa najmu pojazdu

   wzór porozumienia w sprawie wynajmu bazy

 

   ewidencja przebiegu pojazdu

   oświadczenie kadry i personelu nowe

 

   oświadczenie komendanta i kwatermistrza o rozliczeniu obozu

   oświadczenie rodziców dla niepełnoletniego uczestnika nowe

 

   polecenie wyjazdu służbowego

   oświadczenie pełnoletniego uczestnika nowe

 

   protokół powypadkowy

 

 

 

 

 

 

e-obóz - książka finansowa obozu + rozchód żywności (działa w programie Access 2007 oraz darmowym Access Runtime 2007 i wyższym)

info – e-obóz

Obowiązująca dokumentacja HALiZ

zatwierdzanie obozu i obowiązująca dokumentacja

dokumentacja podczas trwania obozu

dokumentacja do rozliczenia obozu

Dokumentacja kadry obozu

umowa – zlecenie          

 

   wyliczenia do umowy – zlecenia od 01.10.2019

umowa z wolontariuszem

 

    przykładowe obowiązki kadry i personelu na obozie

zaświadczenie dla komendanta obozu o posiadaniu stopnia instruktorskiego (stopień phm. i hm.)

zaświadczenie dla komendanta obozu o posiadaniu stopnia instruktorskiego (stopień pwd)

zaświadczenie dla instruktora-wychowawcy

zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

   wzór oświadczenia  o posiadaniu zaświadczenia w zakładzie pracy
    pismo do KRK o pracy wolontariackiej

zestawienie do zbiorczego zapytania do RSPTS

Dokumentacja programowa

dziennik zajęć wychowawcy wypoczynku (drukować dwustronnie i spiąć w broszurę)

przykładowy regulamin uczestnika obozu

program obozu – szablon excel

program obozu – szablon word

przykładowe kierunki pracy  programowo-wychowawczych na obozie

Przydatne dokumenty

protokół powypadkowy

wniosek o dofinansowanie FAS

przykładowe jadłospisy

zapotrzebowanie żywnościowe

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego           

polecenie przetwarzania danych osobowych dla kadry obozu (z wyjątkiem komendanta)

rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

Poradnictwo

Zadania Komendanta i Komendy Hufca

Nagranie ze spotkania instruktażowego dla komendantów HAL 2021

Prezentacja ze spotkania instruktażowego HAL 2021

Wychowawca na obozie

Bezpieczeństwo w ZHP - poradnik

Sytuacje intymne w pracy wychowawczej - poradnik

Materiał dot. wypoczynku WSSE w Poznaniu

harcerska książka kucharska

świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych - VADEMECUM

zgłaszanie wypoczynku w kuratorium - prezentacja

 

 zgłoszenie do kuratorium – obozy/kolonie, obozy wędrowne (arkusz pdf w celu przygotowania potrzebnych danych do zgłoszenia)

 

 zgłoszenie do kuratorium – półkolonie (arkusz pdf w celu przygotowania potrzebnych danych do zgł.)

 

 zgłoszenie do kuratorium – obozy zagraniczne (arkusz pdf w celu przygotowania potrzebnych danych do zgł.)

zasady dobrej praktyki higienicznej

Dokumenty dla Komendy Hufca

protokół przyjęcia dokumentacji obozu w hufcu