DOKUMENTY HAL

 

 

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o KRK z 11.09.2015 (dotyczy wypoczynku)

Rozporządzenie MEN z dnia 30.03.2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży  NOWY DOKUMENT

   

Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej   załączniki poniżej

 

   01 wzór warunków uczestnictwa

   08 lista wpłat uczestników (excel)

 

   02 raport przedobozowy

   08 lista wpłat uczestników

 

   03 plan finansowy obozu

   09 karta kwalifikacyjna uczestnika

 

   04 książka pracy komendanta

10 wzór porozumienia w sprawie organizacji

wypoczynku między hufcami

 

   05 raport poobozowy

   11 wzór porozumienia w sprawie wynajmu bazy

 

 

   06 protokół przekazania sprzętu

   12 umowa najmu pojazdu

 

   07 książka finansowa (nowy formularz 2018)

   13 umowa użyczenia

 

  instrukcja do arkusza excel „książka finansowa”

   14 ewidencja przebiegu pojazdu

 

    07 książka finansowa do wydruku i ręcznego prowadzenia

   16 oświadczenie komendanta i kwatermistrza o rozliczeniu obozu

 

 

    Polecenie wyjazdu służbowego

e-obóz - książka finansowa obozu + rozchód żywności (działa w programie Access 2007 oraz darmowym Access Runtime 2007) chwilowo niedostępna

info – e-obóz

   

kreator umowy wolontariackiej        działa z programem Microsoft Access lub (darmowym) Microsoft Access Runtime

  

Instrukcja sanitarna dla obozów organizowanych pod namiotami z czerwca 2016

Materiał dot. wypoczynku WSSE w Poznaniu

sprawy organizacyjne i zasady bezpieczeństwa HAL - prezentacja

Zarządzenie Komendanta Chorągwi Wlkp. ZHP z 26.05.2017 dot. bezpieczeństwa

zgłaszanie wypoczynku w kuratorium - prezentacja

 

 zgłoszenie do kuratorium – obozy/kolonie, obozy wędrowne (arkusz pdf w celu przygotowania potrzebnych danych do zgłoszenia)

 

 zgłoszenie do kuratorium – półkolonie (arkusz pdf w celu przygotowania potrzebnych danych do zgł.)

 

 zgłoszenie do kuratorium – obozy zagraniczne (arkusz pdf w celu przygotowania potrzebnych danych do zgł.)

zatwierdzanie kolonii i obozów harcerskich - prezentacja

zatwierdzanie obozów i wykaz obowiązującej dokumentacji do zatwierdzenia, w trakcie obozu, do rozliczenia

plan pracy obozu – prezentacja                        program obozu – wzór

przykładowe kierunki pracy  programowo-wychowawczych na obozie

świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych - VADEMECUM

wykaz przepisów państwowych

Rozporządzenie MGiP w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów

dziennik zajęć wychowawcy kolonijnego (kolonia cywilna)

książka pracy drużynowego drużyny obozowej

wniosek o dofinansowanie FAS

karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

wniosek o zaliczkę

umowa – zlecenie            wyliczenie do umowy - zlecenia

przykładowe obowiązki kadry i personelu na obozie

 

umowa z wolontariuszem

 

przykładowe jadłospisy

 

zapotrzebowanie żywnościowe

 

harcerska książka kucharska

 

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego           

 

zasady dobrej praktyki higienicznej

 

przykładowy regulamin uczestnika obozu

 

zapytanie o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego

   wzór oświadczenia  o posiadaniu zaświadczenia w zakładzie pracy
    pismo do KRK o pracy wolontariackiej

 

zaświadczenie dla komendanta obozu o posiadaniu stopnia instruktorskiego (stopień phm. i hm.)

 

zaświadczenie dla komendanta obozu o posiadaniu stopnia instruktorskiego (stopień pwd)

 

zaświadczenie dla instruktora-wychowawcy

 

warunki uczestnictwa (przykładowe wypełnienie)

 

protokół sprawdzenia dokumentacji obozu w hufcu